آدرس : تلفن: 03136201318 و 03136201319 نمابر: 03136201259 پیامک: ۳۰۰۰۴٣۶۳۹۰۷۲ شماره مستقیم مدیر: ۰۳۱۳۶۲۰۱۴۴۴ - نشاني: اصفهان خيابان‌ شهدای صفّه‌ - بالاتر از بیمارستان الزهرا
تلفن : ۰۰۹۸۳۱۳۶۲۰۱۳۱۸-۱۹ ۰۰۹۸۳۱۳۶۲۰۱۴۴۴ و
دورنگار : 00983136201259
خط پيامک : 300043639072
رايانامه : school@mrse1.ir