1391/07/24

امسال به ياري خدا سيزدهمين پيمايش علمي مراكز منتخب سمپاد كشور را با دعوت از مراكز راهنمايي استان اصفهان و برخي از مراكز سمپاد كشور برگزار خواهيم نمود . بودجه بندي و ديگر مطالب مرتبط از از طريق سايت مدرسه بخش اخبار فوق برنامه و سايت peymayesh.natije.ir اعلام خواهد شد. پژوهشكده دانش آموزي مركز راهنمايي شهيد اژه اي يك اصفهان